Lịch công tác

Thứ 2 (30/09/2019)
Thứ 3 (01/09/2019) Thứ 4 (02/09/2019) Thứ 5 (03/09/2019) Thứ 6 (04/09/2019)
Chánh án
Huỳnh Văn Phú
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng :Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
.

 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan

 

 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Trương Văn Triệu
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 

 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan

 

 • Sáng: Đi định giá tài sản
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Tự Soái
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 

 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan

 

 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Nguyễn Thị Hồng Phượng
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều  :Làm việc tại cơ quan

 

X